sr en ru

Tehnika podmazivanja

Uređaji za podmazivanje proizvedeni u Fluidotehnic-u odlikuju se kompaktnošću konstrukcije, pouzdanošću u radu i visokim estetskim nivoom. Uređaji pokrivaju sve danas u svetu primenjivane opsege radnih pritisaka sa mogućnošću rada u najnepovoljnijim radnim uslovima od -45 do +45 °C. U normalnoj izvedbi predviđeni su za napon 3x400V 50 Hz. Na zahtev kupca rade se specijalne varijante nestandardnih napona, frekvencija, priključnih mera i klimatskih uslova.

Zahvaljujući kvalitetu i robusnoj konstrukciji uređaji za podmazivanje razvijeni u Fluidotehnic-u našli su primenu u najtežim eksploatacionim uslovima kakvi se sreću u rudnicima sa podzemnom i površinskom eksploatacijom, železarama, čeličanama, koksarama, cementarama, brodogradilištima, livnicama, hidroelektranama, lukama...

Pumpe za podmazivanjePumpe za podmazivanje

AgregatiAgregati

DozatoriDozatori

RazvodniciRazvodnici

Kontrolni uređajiKontrolni uređaji

FilteriFilteri

Pokazivači protokaPokazivači protoka

Elektroupravljačke jediniceElektroupravljačke jedinice

Ventil sigurnostiVentil sigurnosti

Ručni pištolj za podmazivanjeRučni pištolj za podmazivanje