Tehnika podmazivanja

Uređaji za podmazivanje proizvedeni u Fluidotehnic-u odlikuju se kompaktnošću konstrukcije, pouzdanošću u radu i visokim estetskim nivoom. Uređaji pokrivaju sve danas u svetu primenjivane opsege radnih pritisaka sa mogućnošću rada u najnepovoljnijim radnim uslovima od -45 do +45 °C. U normalnoj izvedbi predviđeni su za napon 3x400V 50Hz. Na zahtev kupca rade se specijalne varijante nestandardnih napona, frekvencija, priključnih mera i klimatskih uslova.

Zahvaljujući kvalitetu i robusnoj konstrukciji uređaji za podmazivanje razvijeni u Fluidotehnic-u našli su primenu u najtežim eksploatacionim uslovima kakvi se sreću u rudnicima sa podzemnom i površinskom eksploatacijom, železarama, čeličanama, koksarama, cementarama, brodogradilištima, livnicama, hidroelektranama, lukama...

Uređaji i sistemi za podmazivanje

PREUZMITE KATALOG TEHNIKE PODMAZIVANJA

Zahvaljujući kvalitetu i robusnoj konstrukciji uređaji Fluidotehnic-a našli su primenu u najtežim eksploatacionim uslovima.

NAŠI PROIZVODI SE KORISTE ŠIROM SVETA

Prva lika