sr en ru
sr en ru

Kontrola proizvoda


Proizvodi i usluge "FLUIDOTEHNIC"-a primenjuju se na vrednoj opremi korisnika koja ima veoma ogovorne funkcije. Iz tog razloga "FLUIDOTEHNIC"-ovi proizvodi su usaglašeni sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih standarda i propisa.

Da bi se to ostvarilo, definisani su postupci kontrolisanja proizvoda:

  • kontrolisanje ulaznih komponenti i repromaterijala. Odgovorne komponente se nabavljaju od renomiranih isporučilaca, uz Atest o kvalitetu ili Certifikat;
  • kontrolisanje samog procesa izrade pozicija (autokontrola izvršilaca i verifikacija odgovornih lica u proizvodnji)
  • kontrolisanje svake jedinice gotovog proizvoda na probnom stolu, što podrazumeva 100% validaciju i verifikaciju. Rezultati validacije se kompijuterski obrađuju i prilažu pri isporuci u formi Certifikata o kontroli i ispitivanju.

 

Kada je ugovoreno, ili kada je priroda proizvedenog uređaja ili instalacije takva, da se validacija proizvoda obavlja kod samog korisnika, "FLUIDOTEHNIC" vrši ugradnju i ispitivanje kod korisnika. Posle svih obavljenih aktivnosti, sa korisnikom se sačinjava ZAPISNIK koji potpisuju ovlašćena lica korisnika i "FLUIDOTEHNIC"-a, kao zapis o validaciji proizvoda.